headerbanner

Beste bezoeker van deze website.

Staatspareltjes houdt in de loop van voorjaar 2023 op te bestaan. U kunt de geschreven teksten desgewenst kopiëren voor eigen gebruik.

Mocht u foto's overnemen dan vragen we u vriendelijk daar als bron bij te zetten: 'foto Willem Staat', tenzij er een andere maker is aangegeven.

De redactie bedankt iedereen die ons voorzag van opbouwende kritiek en aanvullende informatie.

VREDE EN ALLE GOEDS TOEGEWENST AAN IEDEREEN DIE DIT LEEST.

Margreeth Ernens en Willem Staat.

Anna Jacobapolder Oud-Vossemeer Poortvliet Scherpenisse Sint-Annaland Sint-Maartensdijk Stavenisse Sint-Philipsland TholenHoek Kerkstraat en Markt in TholenHoek Kerkstraat en Markt in TholenMet minder dan tienduizend inwoners is het verre van een metropool, maar dat neemt niet weg dat je in Tholen kunt genieten van een hoop mooie dingen. Het stadje herbergt een historische kern met tientallen monumentale panden. Hartje Tholen wordt nog grotendeels omgeven door groene wallen, restanten van de vestingwerken. Het centrum is sinds 1991 beschermd stadsgezicht. Voor of na het aanschouwen van het stedenschoon is het bij zonnig weer aangenaam toeven op een terras op de Markt of aan de Kaai.

Komend uit de richting Noord-Brabant over de brug over de Eendracht zie je wanneer je naar links kijkt dat het stadssilhouet wordt gedomineerd door de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk. Andere opvallende elementen zijn de twee stellingmolens die de stad rijk is.

Wie vanaf de zuidkant over de Oesterdam de stad nadert ziet even voor de bebouwde kom eerst links het in 2008 verrezen vrijstaande gemeentehuis. Even later passeer je aan dezelfde kant een grote kerk met een groene toren. Dat is het bedehuis van de Gereformeerde Gemeente.

Ten zuiden van de brug ligt de haven van Tholen, in een bocht van de voormalige kreek de Eendracht. De bocht is aan de noordzijde afgedamd. Dat gebeurde bij het graven van het Schelde-Rijnkanaal in de jaren 70 van de 20e eeuw. Op die plek kwam de wijk Waterfront, welke in 2005 werd voltooid. Zoals de naam al impliceert liggen de woningen en appartementen in deze buurt aan het water. De haven wordt, sinds de visserij verdween, vooral gebruikt door de recreatievaart. Alleen in het deel bij de ingang liggen vrachtschepen. In de haven is in 2016/17 een dam aangelegd. Die is ook bedoeld als kering, mocht in de toekomst het Volkerak-Zoommeer wordt gebruikt als tijdelijke berging voor het geval de grote rivieren dreigen te overstromen. In zo’n geval komt ook het water in de Schelde-Rijnverbinding veel hoger te staan en dreigt de daarmee verbonden haven van Tholen over te lopen.

©Google Maps©Google MapsWandelroute

Brugstraat 16 in TholenBrugstraat 16 in TholenDe meeste monumenten staan in de zuidoostelijke helft van de vestingstad. Hier volgt een route langs de meest in het oog springende bezienswaardigheden.

Begin in de nabijheid van de terrassen aan de Kaai en sla daar de Brugstraat in. Bewonder daar op nr. 16 het uit circa 1750 stammende woonhuis dat voor diverse andere bestemmingen heeft gediend. Zo is het in gebruik geweest als school. De panden Brugstraat 11 en 1 staan eveneens op de Rijksmonumentenlijst. Aan het eind van de Brugstraat sla je rechtsaf de Hoogstraat in. Hier staan fraaie woonhuizen op de nrs 5, 4, en 1.

Keer aan het eind van de straat weer om en loop naar het uit het derde kwart van de 15e eeuw daterende voormalige stadhuis op nummer 12. Het is 

Hoogstraat 15Hoogstraat 15

ontworpen door Andries Keldermans, telg uit de familie die ook tekende voor de stadhuizen van Middelburg en Veere. Die vertonen beide gelijkenis met dat van Tholen. Klein verschil is dat de nissen in de voorgevel van het Thoolse nooit zijn gevuld met beelden van adellijke heren, wat in Middelburg en Veere juist wel gebeurde. Aan de voorkant van het pand hangt de uit 1458 stammende luidklok Peter, genoemd naar de apostel Petrus. Het carillon boven in de toren telt 37 klokken. Het verdient aanbeveling om dit pand te bezichtigen. Binnen ademt het op diverse plekken een laat-middeleeuwse sfeer. Aan één van de wanden hangt het in de 2e helft van de 16 eeuw vervaardigde beulszwaard. Met behulp daarvan werden doodvonnissen uitgevoerd op het plein voor het stadhuis, het laatste in 1750.

 Opvallend zijn verder het uit ongeveer 1530 stammende schilderij ‘Het Laatste Oordeel’ en een doek uit 1618 dat ‘Salomo's Rechtspraak’ (1618) weergeeft. Dergelijke doeken hingen vaak in stadhuizen omdat daar ook recht werd gesproken.

Let bij het stadhuis ook even op het ongenummerde 17e eeuwse pand rechts ernaast. Loop vervolgens naar nr. 13 (19e eeuws woonhuis) en bewonder de woning op nr. 15. Dit uit 1790 stammende pand mag gerust bestempeld worden als een stadspaleisje. Op nr. 14 mag je het voormalige postkantoor niet zo maar voorbij lopen.

Sla vervolgens rechtsaf de Stoofstraat in. Hier staat op de nrs. 5 en 7 een tweeling die de naam De Twee Stoven 

Etalage Markt 26Etalage Markt 26

draagt. De uit 1622 stammende panden, die een lust voor het oog zijn, herinneren aan de meekrapnijverheid die vooral op Tholen en Schouwen Duiveland vanaf de late Middeleeuwen welvaart bracht. De wortel van de plant werd na drie jaar geoogst door meekrapdelvers. Ze deden dat met smalle steekspaden. Dat was zwaar werk. Daarom wordt de uitdrukking ‘eten als een delver’ met dit werk in verband gebracht. De wortels werden gedroogd en vervolgens vermalen met een door paardenkracht aangedreven molen (rosmolen). Dat alles gebeurde in een bedrijfsgebouw dat als meestoof wordt aangeduid. Het proces draaide om het winnen van rode verfstof. Toen hiervoor in 1870 een kunstmatig alternatief werd uitgevonden, was het met de meekrapnijverheid spoedig gedaan.

Altaardoek LunsAltaardoek Luns

De Stoofstraat loopt met een bocht naar rechts uit op de Markt. Kijk in de bocht naar de bijzondere etalage-pui aan Markt nr. 26. Het pand dateert oorspronkelijk uit 1778. Aan de overkant kijk je nu uit op de monumentale woonhuizen aan Markt 21, 19 en 17. Die hebben een gemeenschappelijke daklijst. Nr. 17 draagt de naam De Vergulde Meebaele, opnieuw een verwijzing naar de meekrapteelt van weleer.

Steek nu over naar de rooms-katholieke kerk op Markt. Die moet je echt even binnenstappen wanneer de deur openstaat.

Vaak wordt aangenomen dat Tholen onverdeeld protestants was, maar dat berust op een hardnekkig misverstand. In Oud Vossemeer woonde een grote rooms-katholieke minderheid en dat was ook het geval in Tholen-stad. Tot ver in de 20e eeuw was één op de drie stedeling lid van de Moederkerk. Nadat de stad in 1577 de zijde van de Prins van Oranje koos braken er zware tijden aan voor de katholieken. Zij moesten de stad verlaten en afstand doen van hun kerkelijke goederen. De prins was het daar overigens helemaal niet mee eens, maar de Zeeuwse machthebbers van toen hadden niets op met Willems wens tot vreedzaam naast elkaar samenleven van Rome en de Reformatie. Zodoende hielden de Tholenaren die het oude geloof 

Interieur rooms-katholieke kerkInterieur rooms-katholieke kerk

trouw bleven noodgedwongen ruim twee eeuwen lang diensten in schuilkerken in Halsteren en Lepelstraat. Die dorpen liggen aan de overkant van de Eendracht in Noord-Brabant, waar het minder streng toe ging.

Nadat de katholieken in 1795 hun geloof weer in het openbaar mochten belijden hielden ze eerst vieringen in een woonhuis. Vervolgens kochten ze in 1819 de Waalse kerk. Deze werd in 1900 afgebroken om plaats te maken voor het huidige bedehuis. De kerk heeft een rijk rooms interieur. De muurschilderingen zijn in 1911 aangebracht door Anton Federle. Maar nog meer in het oog springend is het immense altaardoek, voorstellende Maria ten Hemelopneming, van de hand van Huib Luns (1881-1941). Hij was de vader van Joseph Luns, de man die Nederland van 1952-1971 diende als minister van Buitenlandse Zaken en van 1971-1984 de post bekleedde van secretaris-generaal van de Navo. Onder het doek van Luns prijkt het in 1901 vervaardigde rijk versierde altaar van M. van Bokhoven.

De kerkgemeenschap maakt deel uit van de Sint Christoffelparochie waartoe ook de parochies behoren van Oud-Vossemeer, Halsteren en Lepelstraat. Klik hier voor meer informatie over de parochie

Molen De Verwachting

De VerwachtingDe Verwachting

Ga vanaf de kerk gezien links de hoek om. Dan kom je in de Paulinastraat. Werp daar een blik op Het Koetshuys met jaartal 1768. Draai dan weer om en sla direct linksaf de Venkelstraat in. Dit straatje loop je helemaal uit tot je aan het einde uitkomt op de Vlasmarkt. Daar staat stellingmolen De Verwachting, die op een bijzondere geschiedenis kan bogen. Het windgemaal werd gebouwd in 1848 en deed dienst als korenmolen. In 1930 werd de molen onttakeld, dat is in dit geval vaktaal voor het verwijderen van kap en wieken, de onderdelen die het meest onderhoudsgevoelig zijn en dus ook het meest vatbaar voor verval. De molen werd vanaf dat jaar tot 1967 door een motor aangedreven. De onderbouw werd in 1975-1976 tot woning ingericht. Vooral het bovendeel, het stuk dat zich vroeger dus boven de stelling bevond, raakte in ernstig verval. Op een gegeven moment dreigde sloop voor dit gedeelte. De ommekeer kwam toen de molen met medewerking van het gemeentebestuur de monumentenstatus verwierf. Dat leidde uiteindelijk tot volledig herstel in 2009. Dus 79 jaar nadat de molen tot romp was gedegradeerd! Het herstel was voor een groot deel ook te danken aan de inzet van de familie J. van Gorssel die de molenromp en het bijbehorende woonhuis in 1980 had gekocht. Klik hier voor geschiedenis van de molen

Loop nu terug naar de Markt via de Venkelstraat en sla daar een blik op de gevelrij aan de linkerzijde (even nummers). Midden op de Markt staat een pomp die uit circa 1760 dateert. Aan de overzijde pronken monumentale huizen op de nrs 11, 7, 5, 3 en 1.

Markt TholenMarkt TholenGrote Kerk

Loop nu het Kerkplein op (naast Markt 6) en ga naar de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk. Deze kruisbasiliek in de Brabants-gotische stijl, is mogelijk ontworpen door Everaert Spoorwater, een Brusselse bouwmeester die in de Nederlanden vaak betrokken was bij de bouw van kerken in deze stijl. De fundamenten van de vermoedelijk uit de 13e eeuw stammende romaanse kerk kwamen tevoorschijn bij de grote restauratie in de jaren 1947-1960. Deze is vermoedelijk gesloopt rond 1360. Daarna is in fasen de huidige kerk verrezen.

Aan het schip is gebouwd tot in het laatste kwart van de 15e eeuw. Omstreeks 1510 is de bouw van het koor begonnen. De koorafsluiting (apsis) werd omgeven door een stratenkrans van kapellen, maar die is alleen aan de noordzijde voltooid. De kerk liep schade op tijdens de Beeldenstorm. Toen zijn de rijke versieringen van het ingangsportaal verwijderd, evenals de beelden, waarvan slechts restanten van sokkels overbleven.

De kerk is de moeite van het bezichtigen waard. Boven de in 1648 gemaakte preekstoel is een grote schildering te zien van Mozes met de Tien Geboden. Volgens oud-gemeentearchivaris Hans Zuurdeeg is de scheidingswand tussen transept (dwarsschip) en koor aangebracht na de Reformatie. Daarop zijn de Tien Geboden geschilderd. Op de achterzijde staan de Twaalf Artikelen des Geloofs (Apostolicum). De kerk bevat ruim honderd grafzerken, waarvan de oudste dateert uit 1421. Het orgel werd in 1832 gebouwd voor de Galileërkerk in Leeuwarden en is in 1900 in Tholen terechtgekomen. Bovenop staan beelden die geloof, hoop en liefde symboliseren.

Het grootste geheim van de kerk bevindt zich onder de grond. Daar liggen in een grafkelder maar liefst 21 mummies, het grootste aantal in Nederland. Het gaat om stoffelijke overschotten van telgen uit de familie Van Vrijberghe, die in de 17e eeuw heel invloedrijk was in de stad. De mummies zijn in 1947 ontdekt bij de restauratie van het kerkgebouw. Uit piëteit worden de stoffelijke overschotten niet publiekelijk tentoongesteld, zoals bij voorbeeld in het Friese Wieuwerd wel gebeurt.  Klik hier voor website kerkgemeente

Markt 1, 3 en 5 TholenMarkt 1, 3 en 5 TholenGa terug naar de Markt en sla bij nr. 1 rechtsaf de Kerkstraat in. Aan de even kant van destraat met diverse winkels staan rijksmonumenten op de nrs. 4, 10 en 18 en aan de andere kant op de nrs. 9, 13, 15, 19 en 21. Op nr. 15 staat de Gasthuiskapel, welke oorspronkelijk gewijd was aan Sint Laurentius. Het gaat om een restant van het voormalige Gasthuiscomplex dat is ontstaan in de 14e eeuw. De huidige kerk is gebouwd na de stadsbrand van 1452. Het gebouw deed sindsKerkstraat 10 en 8 TholenKerkstraat 10 en 8 Tholen de 16e eeuw dienst voor allerlei doeleinden. Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw nam de Hervormde gemeente Immanuel hier zijn intrek. Klik hier voor website kerkgemeente

Sla aan het eind van de Kerkstraat linksaf de Dalemsestraat in. Kijk daar naar het woon-winkelpand op de nrs. 3 en 5. Dat is een rijksmonument evenals nr. 16. Loop, eenmaal bij dat pand staande, terug en dan linksaf de Bakstraat in om de monumentale huizen te zien op de nrs, 1, 2 , 4 en 7.

Je kunt na nr 7 rechts een blik slaan in de Botermarkt waar monumentale panden staan op de nrs. 1, 2, 11, 13. Daarna de Bakstraat vervolgen en aan het eind linksaf slaan naar de Brugstraat en teruglopen naar het beginpunt.

  

Overige bijzonderheden

Molen De Hoop TholenMolen De Hoop TholenGroene stadsrand

Villa OstreaVilla OstreaDirect ten zuidwesten ligt een mooi groen stukje stad. Je kunt het bereiken door vanaf de Markt de Oudelandsestraat in te gaan. Die loopt uit op Zuid Oudaan waar De Hoop staat, de tweede stellingmolen van Tholen-stad. Dat is een blikvanger eerste klas. De wiekendrager dateert uit 1736 en was tot 1948 commercieel in werking. Nadat de gemeente de molen in 1955 aankocht volgden herstellingen in 1984 en 2013. De molen is op zaterdagmiddagen te bezoeken wanneer de wieken rondgaan. Klik hier voor geschiedenis

Vervolg verder langs Zuid Oudaan en je passeert op nr. 4 villa ’t Heultje. Aan het einde van de straat kom je uit bij de Hertenkamp nr. 7, een zeer geslaagd voorbeeld van moderne landhuisbouw. Op nr. 3 staat de uit 1903 daterende villa Ostrea. Deze staat op de rijksmonumentenlijst. Dat geldt ook voor villa Stadszicht op Luchtenburgseweg nr. 3, die bijzonder is van vormgeving.

Jachtwerf DuivendijkJachtwerf DuivendijkScheepswerf/zoutkeet

Aan de Contr’ Escarpe, aan de noordwestelijke zijde van de haven, is sinds 1878 jachtwerf Duivendijk gevestigd. Daar kunnen hoogaarzen en andere typen platbodemvaartuigen worden hersteld. Tot het complex behoort de voormalige zoutkeet, die in 1765 werd gebouwd door Jan van Manen. Klik hier voor website werf

Kettinghoeve

KettinghoeveKettinghoeveAan de Kettingdijk 5, in het buitengebied even ten noordoosten van Strijenham, staat de Kettinghoeve of het Hof Vermuyden. Deze vroeg 17e eeuwse herenboerderij behoort tot de mooiste op het voormalige eiland. Het pand is gebouwd in opdracht van Johan Vermuyden, burgemeester van de stad Tholen en bleef tot het begin van de 18e eeuw in handen van zijn familie. Toen de bewuste familietak uitstierf kwam de hoeve in het bezit van de familie Bierens. Bartholomeus, de laatste Vermuyden , was getrouwd met Catharina Ketting. Ze overleefde haar man en zodoende kreeg de boerderij ook de naam ‘de Kettinghoeve’. Klik hier voor meer informatie

©Google Earth©Google Earth

Gemeente en inwoners

Tholen was een zelfstandige gemeente tot 1971. Daaronder vielen naast de gelijknamige stad de gehuchten Mosselhoek, Molenvliet en Schakerloo. A. J. van der Aa meldt in het in 1848 uitgegeven 11e deel van zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden een inwonertal van ruim 2500. De stad telde 7597 inwoners per 1 januari 2011. De in 1971 gevormde huidige gemeente omvat het gehele eiland Tholen. Deze telde volgens het CBS 25.444 inwoners op 1 mei 2014.

GemeentehuisGemeentehuis

Het OudelandHet Oudeland

Het Oudeland of Schakerloo

Toegang tot begraafplaatsToegang tot begraafplaatsHet Oudeland ligt tussen Tholen en Mosselhoek in. Het bestaat uit bebouwing langs de Oudelandsedijk en Oudeland. Aan de straat Oudeland staan de huizen in gehuchtvorm gegroepeerd. De oude naam was Schakerloo. Dat was in de Middeleeuwen een volwaardig dorp en vormde de oudste parochie van het eiland Tholen. De kerk werd in 1211 voor het eerst genoemd, maar stond er vermoedelijk al veel langer. Het dorp lag op een eilandje, waar ook tol werd geheven. De verplaatsing van de tol naar Tholen in de 13 eeuw gaf aan dat de stad aan belang won. In Schakerloo heeft een getijdenmolen gestaan. Deze werd in 1248 door graaf Willem II van Holland in beheer gegeven aan Allaard van Duvenee. Aan Oudeland kun je via een hek de hooggelegen begraafplaats van Schakerloo betreden. Daar tegenover ligt nog de vaete (drinkput voor het vee) van het voormalige dorp.

Inlagen Mosselhoek bij OesterdamInlagen Mosselhoek bij OesterdamMosselhoekMosselhoekMosselhoek

Dit gehucht ten zuiden van de stad omvat de volgende wegen: Boomdijk, Ceresweg, Deurlooweg, Hooiweg, Mosselhoekweg, Razernijweg. Vroeger was hier over de Oosterschelde een veer naar Reimerswaal, de stad die na een serie watervloeden en branden uiteindelijk in de loop van de 18e eeuw geheel in de golven verdween. Direct ten zuiden van Mosselhoek ligt de voet van de Oesterdam, die Tholen en Zuid-Beveland met elkaar verbindt. Een eindje verder liggen onder het asfalt van de schutsluis van de Oesterdam restanten van Reimerswaal. Klik hier voor geschiedenis van de verdronken stad.

Stenen Kruis in feesttooiStenen Kruis in feesttooiStenen Kruis

Dit gehucht ligt ten westen van Tholen in de richting Poortvliet. Het bestaat uit woonhuizen en boerderijen aan de Stenen Kruisweg en de Postweg.

Stenen KruisStenen Kruis

 

Molenvliet

Dit voormalige gehucht is nu onderdeel van de gelijknamige wijk. De naam herinnert aan de getijdewatermolen, die hier al in de 13e eeuw aanwezig was. Deze deed ruim vijf eeuwen dienst en is gesloopt in 1833. Het bijbehorende molenwater is eveneens verdwenen. In dit bassin werd bij vloed het water opgeslagen. Bij eb liet men het er weer uit lopen. Daarbij kon het molenrad draaien op de kracht van het uitstromende water.MolenvlietsedijkMolenvlietsedijk

Verblijf en overnachten

Klik hier voor diverse logiesmogelijkheden
Klik hier voor b en b.
Eten en drinken. Klik hier voor restaurants.

Kaai TholenKaai Tholen

Geschiedenis

Tholen 12e eeuw: het gebied bestond uit eilandjes. Eerste bedijking mogelijk in 1212. Bij Schakerloo bevond zich een tol.

13e eeuw: De tol wordt verplaatst naar de Vijftienhonderd-gemetenpolder aan de Eendracht naar de oudste kern van wat later de stad Tholen werd. De naam is een directe verwijzing naar de tol.

1290: de plaats Tholen wordt voor het eerst genoemd in een charter waarin de plaats tolvrijdom wordt verleend.

1366: Tholen krijgt stadsrechten.

14e en 1e helft 15e eeuw: Economische bloeitijd van Tholen. De zoutwinning is een van de belangrijkste pijlers.

6 mei 1452: Een brand legt meer dan driekwart van de woningen in de as, inclusief het gasthuis, het stadhuis en stadspoorten. Dat betekent het einde van de economische bloei.

1530 en 1532: Stormvloeden richten zware schade aan. Een brand in 1532 maakt het nog erger.

1572-1577: De stad is bezet door de Spaanse veldheer Mondragon die de vesting moderniseert door de aanleg van aarden wallen.

1577-1578: Tholen valt toe aan de Prins van Oranje. Katholieke geestelijken moeten de stad verlaten.

1596-1622: Tholen wordt een vesting van zeven bastions.

1631: Wanneer de stad Reimerswaal aan de golven prijs wordt gegeven vestigen diverse inwoners zich in Tholen. Daaronder zijn nogal wat vissers.

1682: Een stormvloed leidt tot grote schade aan de vestingwerken.

1712: Een Franse bende plundert de stad.

1962-1963: De strenge winter brengt de visserij ernstige schade toe.

1986: De voltooiing van de Oesterdam houdt in dat het water in de voormalige Eendracht zoet wordt. Dat betekent het einde van de plaatselijke oesterteelt en van de vissershaven van Tholen. Klik hier voor meer over de geschiedenis van de stad

2016: Het 650-jarig bestaan van de stad wordt luisterrijk gevierd.  

 Gezicht op bebouwing op Oude Werf bij haven TholenGezicht op bebouwing op Oude Werf bij haven Tholen

Wal TholenWal Tholen

haven Tholenhaven Tholen

Op de uitkijk bij de haven van TholenOp de uitkijk bij de haven van Tholen

Brugstraat 11 TholenBrugstraat 11 Tholen

Brugstraat 2 TholenBrugstraat 2 TholenHoogstraat 7 TholenHoogstraat 7 Tholen

Oude Stadhuis Hoogstraat TholenOude Stadhuis Hoogstraat Tholen

Schilderij Het Laatste Oordeel. Oude Stadhuis TholenSchilderij Het Laatste Oordeel. Oude Stadhuis Tholen

Schilderij ‘Salomo's Rechtspraak’Schilderij ‘Salomo's Rechtspraak’

Postkantoor Hoogstraat TholenPostkantoor Hoogstraat Tholen

Stoofstraat TholenStoofstraat Tholen

Nog een opname van Stoofstraat 5 en 7: De Twee StovenNog een opname van Stoofstraat 5 en 7: De Twee Stoven

Syoofstraat, huis Klein SscheereSyoofstraat, huis Klein Sscheere

Stoofstraat 6 en 8 TholenStoofstraat 6 en 8 Tholen

Rooms-katholieke kerk TholenRooms-katholieke kerk Tholen

Het Koetshuys aan de Paulinastraat in TholenHet Koetshuys aan de Paulinastraat in Tholen

Venkelstraat  TholenVenkelstraat Tholen

Markt TholenMarkt Tholen

Markt 23 en 21YholenMarkt 23 en 21Yholen

V.l.n.r Markt 17 y/m 11 TholenV.l.n.r Markt 17 y/m 11 TholenPomp MarktPomp Markt

Koor Grote Kerk TholenKoor Grote Kerk Tholen

Graf van Guy Anthonisz. van Bloys en Digna van Assemansbroek in Grote Kerk TholenGraf van Guy Anthonisz. van Bloys en Digna van Assemansbroek in Grote Kerk Tholen

Kerkstraat 12 en 10 TholenKerkstraat 12 en 10 Tholen

Gezien in de Thoolse KerkstraatGezien in de Thoolse Kerkstraat

Dalemsestraatnr 5  TholenDalemsestraatnr 5 TholenPui Dalemsestraat 5 TholenPui Dalemsestraat 5 TholenDalemsestraat 16 en 18 TholenDalemsestraat 16 en 18 TholenBoekwinkel  DalemsestraatBoekwinkel DalemsestraatBotermarkt 11 TholenBotermarkt 11 TholenBotermarkt TholenBotermarkt TholenBotermarkt TholenBotermarkt TholenAtelier aan Botermarkt TholenAtelier aan Botermarkt Tholen

Bakstraat 7 TholenBakstraat 7 TholenGildenstraat Tholen is van de gilden (gezien bij Tholen 650 jaar)  Gildenstraat Tholen is van de gilden (gezien bij Tholen 650 jaar) Gildenstraat TholenGildenstraat TholenVrijzinnige Geloofsgemeenschap Tholen aan Oudelandsestraat. zie http://www.vrijzinnigentholen.nl/Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Tholen aan Oudelandsestraat. zie http://www.vrijzinnigentholen.nl/Gasthuiskapel TholenGasthuiskapel TholenOudelandsepoort TholenOudelandsepoort TholenEendrachtsweg TholenEendrachtsweg TholenGereformeerde Ichtuskerk aan DoelwegGereformeerde Ichtuskerk aan DoelwegNogmaals molen De HoopNogmaals molen De Hoop't Heultje aan Zuidoudaan't Heultje aan ZuidoudaanTholen Hertenkamp 7Tholen Hertenkamp 7

Gemaal TholenGemaal TholenOude gemaal TholenOude gemaal TholenUitwateringskanaal TholenUitwateringskanaal TholenVilla LluchtenburgsewegVilla LluchtenburgsewegGereformeerde Gemeente TholenGereformeerde Gemeente TholenZorgcentrum DalemhofZorgcentrum DalemhofChristengemeente De Oesterschelp aan e Simon LindhoutstraatChristengemeente De Oesterschelp aan e Simon LindhoutstraatBatrixstraat tijdens Tholen 650Batrixstraat tijdens Tholen 650Eeweg bij Molenvliet TholenEeweg bij Molenvliet TholenBartelmeetweg 6, ten noordwesten van Oud-Vossemeer, maar toch grondgebied voormalige gemeente TholenBartelmeetweg 6, ten noordwesten van Oud-Vossemeer, maar toch grondgebied voormalige gemeente TholenVaete (veedrinkput) bij Het Oudeland of SchakerlooVaete (veedrinkput) bij Het Oudeland of SchakerlooRazernijweg MosselhoekRazernijweg Mosselhoek

 

KLIK HIER OM EEN REACTIE OP DIT ARTIKEL TE PLAATSEN

Beste bezoeker van deze website.

Staatspareltjes houdt in de loop van voorjaar 2023 op te bestaan. U kunt de geschreven teksten desgewenst kopiëren voor eigen gebruik.

Mocht u foto's overnemen dan vragen we u vriendelijk daar als bron bij te zetten: 'foto Willem Staat', tenzij er een andere maker is aangegeven.

De redactie bedankt iedereen die ons voorzag van opbouwende kritiek en aanvullende informatie.

VREDE EN ALLE GOEDS TOEGEWENST AAN IEDEREEN DIE DIT LEEST.

Margreeth Ernens en Willem Staat.